Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan 8-12 vaaleilla valittua jäsentä. Nykyään voimassa olevassa kokoonpanossa on mukana täydet 12 jäsentä. Joissain viroissa on kaksi samanarvoista haltijaa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. killan edustaminen ulospäin, yhteydenpito ylioppilaskuntaan ja hallituksen toiminnan johtaminen. Puheenjohtaja valvoo, että hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt hoitavat hommansa, ja delegoi hommia, jotka eivät mitenkään itsestään selvästi kuulu kenenkään toimenkuvaan. Lisäksi hän monesti vetää erilaisia projekteja, kuten esimerkiksi Muistinnollauksen järjestelyä tai varainhankintaprojekteja.

Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa kaikesta, mitä killassa ja hallituksessa tapahtuu.

Yhteisövastaava

Yhteisövastaavan toimenkuvaan kuuluu innostaa toimihenkilöitä ja mahdollistaa toimarien toimintaa neuvomalla ja auttamalla. Varapuheenjohtaja myös johtaa killan kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä pitää huolta sen tilasta, esimerkiksi järjestämällä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia kiltalaisille.

Sihteeri

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa sekä huolehtii siitä, että nämä pöytäkirjat tulevat myös kiltalaisten ulottuville. Sihteeri toimii myös rahastonhoitajan ja muun hallituksen apuna hallinnollisissa tehtävissä.

Sihteerin tehtäviin kuuluu myös killan jäsenrekisterin ylläpito sekä arkistointi.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa killan taloudesta ja valvoo budjetin toteutumista. Talousarvio (budjetti) tehdään yhdessä muun hallituksen kanssa. Näkyvimpänä toimenaan rahastonhoitaja huolehtii laskujen maksamisesta ja killan kirjanpidosta.

Rahastonhoitaja voi maksaa vain killan hallituksen tai kiltakokouksen hyväksymiä laskuja.

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni huolehtii uusista opiskelijoista eli fukseista heidän opintiensä alkutaipaleella. Hän suunnittelee ja organisoi killan fuksitoimintaa yhdessä ISOhenkilöiden ja killan phuksitoimikunnan kanssa.

Emäntä ja isäntä

Killan isäntä ja emäntä vastaavat kiltalaisille suunnatun juhlatoiminnan järjestämisestä. Tälläisiä tapahtumia ovat mm. killan saunaillat, erilaiset sitsit ja illanvietot. Muita toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä on huolehtia killan tilavarauksista ja edustaa kiltaa AYY:n Isännistö&Emännistössä.

Apunaan isännällä ja emännällä on joukko juomanahtaajia, jotka avustavat tapahtumien käytännön järjestelyissä. Myös phuksit voivat ansaita työpisteita osallistumalla järjestelyihin.

Opintomestari

Opintomestari toimii Tietokillan opintotoimikunnan puheenjohtajana. Hän opastaa ja avustaa kiltalaisia heidän opintoihin liittyvissä ongelmissa. Tietokillan opintomestari ja tietotekniikan koulutusohjelman opintoneuvola ovat perinteisesti tehneet todella läheistä yhteistyötä. Opintomestari osallistuu AYY:n opintoneuvoston kokouksiin sekä on yhtenä halopedeista eli hallinnon opiskelijaedustajista tietotekniikan osaston osastoneuvostossa. Lisäksi opintomestari edustaa opiskelijoita monissa muissa työryhmissä ja toimikunnissa osastolla.

Tiedottaja

Tiedottaja vastaa killan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta. Hän pyrkii pitämään kiltalaiset mahdollisimman perillä tarjolla olevista mahdollisuuksista ja tapahtumista killassa, eri yhdistyksissä ja muuten koulun piirissä, esimerkiksi lähettämällä viikkomaileja. Hän myös pitää yllä killan ulkoista kuvaa esimerkiksi sosiaalisen median tilien kautta.

Ulkomestari

Ulkomestari vastaa Tietokillan ulkotoiminnasta yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa. ‘Ulko’ tarkoittaa tässä yhteydessä muita kiltoja, muita pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjä sekä muita atk-alan opiskelijajärjestöjä Suomessa ja ulkomailla. Varsinaisista ulkomaalaisopiskelijoista huolehtii erillinen toimihenkilö tai hallitusvirka.

Ulko- ja excursiotoimikunta hoitaa ja suunnittelee killan ulkoasiainsuhteita ja excursioita. Se järjestää mm. erilaisia matkoja, jotka kohdistuvat esim. Hämeenkadun approon Tampereelle. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa myös pitemmät excursiot kotimaahan ja ulkomaille.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaava pitää yllä killan suhteita yritysmaailmaan. Hän mm. järjestää vierailuja Tietokillan jäseniä kiinnostaviin kohteisiin sekä huolehtii sponsoriyhteistyöstä.