Killan voimassaolevat säännöt 15.2.2024 alkaen:

1 Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tietokilta ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§ Killan tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston (AY) tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa heidän opiskeluun liittyviä etujaan korkeakoulussa sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi:

 1. järjestää kokouksia, juhlia, opinto- ja huviretkiä;
 2. järjestää opintoihin, korkeakouluun, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
 3. hoitaa killan sisäistä tiedotustoimintaa;
 4. auttaa uusia jäseniään perehtymään korkeakouluun ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
 5. pitää yhteyttä alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin sekä killan vanhoihin jäseniin;
 6. välittää opintoihin liittyvää materiaalia jäsenistölle;
 7. pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston, Tietotekniikan osaston, alan ammatillisten järjestöjen, yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa
 8. pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla.

3§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää illanviettoja, arpajaisia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia sekä muita niihin verrattavia tapahtumia, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se kerää jäsenmaksuja.

Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Killan kielet

Killan virallinen kieli on suomi.

2 Jäsenet ja maksut

5§ Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus-, kunnia- ja yhdistysjäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jolla on opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toimintaa tukeva henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistysjäseneksi voidaan valita toinen rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ja toimintatarkoitus ovat killan hengen mukaisia, eivätkä miltään osalta riko killan sääntöjä.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kolmekymmentä (30) killan jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

Killalla voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä.

6§ Jäsenluettelo

Killan on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle kotipaikkaansa, nimeensä ja sähköpostiosoitteeseensa kohdistuvista muutoksista. Jäseniin ollaan yhteydessä sähköpostitse. Lähetetty sähköposti oletetaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä.

7§ Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle ja eräpäivän määrää killan vuosikokous. Jäsenmaksuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole kunniajäsenillä.

8§ Killasta eroaminen

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole kahden kuukauden kuluessa suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan.

Eronneeksi katsotulle jäsenelle lähetetään sähköpostitse asiaa koskeva ilmoitus jäsenluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lähetetty sähköposti oletetaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä.

9§ Killasta erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin killan tarkoitusta, tavoitteita tai päätöksiä, käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti, taikka aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa killalle, killan maineelle tai muille jäsenille.

Tällöin erottamispäätös on julkistettava killan virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena jäsenluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lähetetty sähköposti oletetaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä.

Jos käy ilmi, että varsinaisella jäsenellä ei olekaan opiskeluoikeutta Aalto-yliopistossa hallitus voi joko siirtää hänet ulkojäseneksi tai jäsenen pyynnöstä erottaa hänet.

Tällöin erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena jäsenluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lähetetty sähköposti oletetaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä.

10§ Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä killan kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut erottamispäätöksestä tiedon ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

11§ Kurinpitotoimet

Hallitus voi rajoittaa jäsenen osanottoa killan toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on toiminut vastoin killan tarkoitusta, tavoitteita tai päätöksiä, käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti, taikka aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa killalle, killan maineelle tai muille jäsenille. Tällöin tieto kurinpitotoimista on viipymättä toimitettava kirjallisena jäsenluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Lähetetty sähköposti oletetaan vastaanotetuksi lähetyspäivänä. Rajoitukset eivät voi koskea killan kokouksia.

Kurinpitotoimista säädetään tarkemmin killan eettisessä ohjesäännössä. Eettisen ohjesäännön muuttamisesta päättää killan kokous.

12§ Kurinpitotoimista valittaminen

Hallituksen asettama kurinpitotoimi voidaan saattaa killan kokouksen ratkaistavaksi rangaistuksen kohteena olevan ja viiden muun äänioikeutetun jäsenen yhteisestä vaatimuksesta. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut kurinpitotoimista tiedon ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

Jos kurinpitotoimesta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.

3 Killan kokoukset

13§ Killan kokoukset

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

14§ Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä tammi- tai helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
 2. tilikertomus ja tilinpäätös;
 3. toiminnantarkastajien lausunto;
 4. tilinpäätöksen hyväksyminen;
 5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
 7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;
 8. killan jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi lukuvuodeksi.

15§ Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä loka- tai marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 2. killan muiden toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 3. kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
 4. killan oltermannin valinta.

Oltermanni valitaan Aalto-yliopiston opettajiston keskuudesta yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan killan ja korkeakoulun välistä yhteydenpitoa varten.

16§ Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai kolmekymmentä (30) killan äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa, Aalto-yliopiston lukukausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tietoonsa.

17§ Oikeudet killan kokouksissa

Killan kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaikilla killan jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

18§ Päätöksenteko

Päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

19§ Koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä lähetettävä jäsenille sähköpostitse vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, Aalto-yliopiston lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

20§ Killan kokouksiin osallistuminen

Killan kokouksiin osallistutaan fyysisesti. Killan kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

21§ Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

22§ Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23§:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

23§ Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan. Tästä on oltava maininta kokouskutsussa. Vapautettaessa hallitus tai sen jäsen tehtävistään on päätöksen synnyttävä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

4 Hallitus

24§ Hallitus

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja sekä kahdesta yhteentoista (2-11) muuta jäsentä.

Vain killan varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia killan hallituksen puheenjohtajaksi.

25§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. johtaa killan toimintaa;
 2. valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
 5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 7. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
 8. edustaa kiltaa.

26§ Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, kutsuu koolle killan kokoukset sekä valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan mikäli vaalikokous ei ole valinnut hallituksen varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtajan tulee olla killan varsinainen jäsen.

Hallitus nimeää keskuudestaan sihteerin, mikäli vaalikokous ei ole valinnut sihteeriä sekä rahastonhoitajan, mikäli vaalikokous ei ole valinnut rahastonhoitajaa.

27§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

28§ Killan nimenkirjoittajat

Killan nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Näistä toisen on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi oikeuttaa killan varsinaisen jäsenen kirjoittamaan nimen yksin.

5 Toimihenkilöt ja toimikunnat

29§ Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisena ja toimihenkilöitä voivat asettaa killan kokous ja hallitus. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

6 Hallinto ja talous

30§ Toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

31§ Toiminnantarkastajat

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan killan hallinnon ja toiminnantarkastuksesta viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7 Erityisiä määräyksiä

32§ Ohjesäännöt

Näissä säännöissä käsittelemättömistä killan osa-alueista voidaan määrätään tarkemmin erillisissä ohjesäännöissä. Uusista ohjesäännöistä ja ohjesääntöjen muuttamisesta päättää killan kokous. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on killan kokouksessa hyväksytty.

33§ Killan tunnukset ja merkit

Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään erikseen tunnusohjesäännöllä. Tunnusohjesäännön muuttamisesta päättää killan kokous.

Killan virallisesta ilmoitustaulusta päättää killan kokous.

34§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kolmekymmentä (30) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

35§ Killan purkautuminen

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2. pykälän mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

36§ Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

37§ Säännöissä määräämättömät asiat

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslakia.